niedziela, 09 grudzień 2018 10:01

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018-2019.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez MEN

 

Komunikat prasowy>>

List do rodziców>>

czwartek, 22 listopad 2018 12:11

TERMIN

ZADANIE/DZIAŁANIE

Odpowiedzialny

do 28 września 2018 r.

zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

dyrektor szkoły/ upoważniony przez niego nauczyciel

do 1 października 2018r.

przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji:

- wskazujących język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego,

- informującą o zamiarze przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy zadeklarowali język, którego nie uczyli się w szkole podstawowej (na wniosek rodziców),

- informującą o zamiarze przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów, którzy w związku z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim są zwolnieni z poziomu rozszerzonego (na wniosek rodziców),

-informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym

wychowawca klasy zbiera
i przedkłada dyrektorowi szkoły

do 15 października 2018 r.

przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (w przypadkach losowych również później)

Pedagog szkolny i przedkłada dyrektorowi szkoły

do 20 listopada 2018 r.

poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach

dyrektor szkoły/upoważniony przez niego nauczyciel /pedagog

do 23 listopada 2018 r.

przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu
z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

Pedagog szkolny i przedkłada dyrektorowi szkoły

Do 30 listopada 2018 r.

przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, w tym ustalenie, którzy uczniowie przystępują obowiązkowo do egzaminu z języka obcego tylko na poziomie podstawowym, a którzy na poziomie podstawowym i rozszerzonym

dyrektor szkoły

4 grudnia 2018 r.

Próbny egzamin gimnazjalny część humanistyczna

Zespoły przedmiotowe, n-l polonista, n-l matematyki, n-l
j. obcych - raporty

n-l odpowiedzialny + zespół/ raport zbiorczy

5 grudnia 2018 r.

Próbny egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza

6 grudnia 2018 r.

Próbny egzamin gimnazjalny część język obcy nowożytny

do 10 stycznia 2019 r.

przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego , rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości

Wychowawca klasy i przekazuje dyrektorowi szkoły

do 28 lutego 2019 r.

poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele

do 27 marca 2019 r.

przyjęcie od rodziców uczniów  - odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego

Wychowawca klasy i przekazuje dyrektorowi szkoły

do 9 kwietnia 2019 r.

przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady

Wychowawca klasy i przekazuje dyrektorowi szkoły

10 kwietnia 2019 r.

egzamin gimnazjalny z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie godz. 9.00,

egzamin gimnazjalny zakresu języka polskiego godz. 11.00

PZE, zastępca przewodniczącego ZE, członkowie ZE oraz wychowawcy, n-le, pracownicy szkoły,
n-l odpowiedzialny +zespół za sporządzenie raportu zbiorczego

11 kwietnia 2019 r.

egzamin gimnazjalny z zakresu  przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00

egzamin gimnazjalny z zakresu matematyki godz. 11.00

PZE, zastępca przewodniczącego ZE, członkowie ZE oraz wychowawcy, n-le, pracownicy szkoły,
n-l odpowiedzialny + zespół za sporządzenie raportu zbiorczego

12 kwietnia 2019 r.

egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym godz. 9.00

egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym godz. 11.00

PZE, zastępca przewodniczącego ZE, członkowie ZE oraz wychowawcy, n-le, pracownicy szkoły,
 n-l odpowiedzialny + zespół za sporządzenie raportu zbiorczego

3-5 czerwca 2019 r.

przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym (dodatkowym)

PZE, zastępca przewodniczącego ZE, członkowie ZE oraz wychowawcy, n-le, pracownicy szkoły

21 czerwca 2019 r.

wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Wychowawca klasy

czwartek, 22 listopad 2018 12:07

TERMIN

ZADANIE/DZIAŁANIE

Odpowiedzialny

do 28 września 2018 r.

zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

dyrektor szkoły/ upoważniony przez niego nauczyciel

 

Wrzesień/ październik 2018 r.

Diagnoza umiejętności ósmoklasistów język polski /matematyka/ j. obce

Nauczyciel odpowiedzialny + zespół/raport

A.      prezentacja rodzicom na zebraniach

do 1 października 2018r.

przyjęcie od rodziców uczniów pisemnych deklaracji:

- wskazujących język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,

- informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

wychowawca klasy zbiera
i przedkłada dyrektorowi szkoły

do 15 października 2018 r.

przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (w przypadkach losowych również później)

Pedagog szkolny i przedkłada dyrektorowi szkoły

do 20 listopada 2018 r.

poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach

dyrektor szkoły/upoważniony przez niego nauczyciel /pedagog

do 23 listopada 2018 r.

przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu
z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną

Pedagog szkolny i przedkłada dyrektorowi szkoły

27 listopada 2018 r.

próbny egzamin ósmoklasisty – j. polski

Zespoły przedmiotowe, n-l polonista, n-l matematyki, n-l
j. obcych - raporty

nauczyciel odpowiedzialny+zespół/ raport zbiorczy

28 listopada 2018 r.

próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka

29 listopada 2018 r.

próbny egzamin ósmoklasisty – j. angielski/ j. niemiecki

Do 30 listopada 2018 r.

 

Dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty i przekazuje go za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji

 

dyrektor szkoły

do 15 stycznia 2019 r.

przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości

Wychowawca klasy i przekazuje dyrektorowi szkoły

do 28 lutego 2019 r.

poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele

 

do 1 kwietnia 2019 r.

przyjęcie od rodziców uczniów  - odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego

Wychowawca klasy i przekazuje dyrektorowi szkoły

do 12 kwietnia 2019 r.

przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady

Wychowawca klasy i przekazuje dyrektorowi szkoły

15 kwietnia 2019 r.

egzamin ósmoklasisty język polski godz. 9.00

PZE, zastępca przewodniczącego ZE, członkowie ZE oraz wychowawcy, n-le, pracownicy szkoły,
n-l odpowiedzialny za sporządzenie raportu zbiorczego

16 kwietnia 2019 r.

egzamin ósmoklasisty matematyka godz. 9.00

PZE, zastępca przewodniczącego ZE, członkowie ZE oraz wychowawcy, n-le, pracownicy szkoły,
n-l odpowiedzialny za sporządzenie raportu zbiorczego

17 kwietnia 2019 r.

egzamin ósmoklasisty język obcy nowożytny godz. 9.00

PZE, zastępca przewodniczącego ZE, członkowie ZE oraz wychowawcy, n-le, pracownicy szkoły,
n-l odpowiedzialny za sporządzenie raportu zbiorczego

3-5 czerwca 2019 r.

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym)

PZE, zastępca przewodniczącego ZE, członkowie ZE oraz wychowawcy, n-le, pracownicy szkoły

21 czerwca 2019 r.

wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wychowawca klasy

Odsłon artykułów:
522644
Copyright