Informacje pływalni "Deelfinek"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHW związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

  

1.      
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
w Chocianowie (dalej
Administrator).

 

2.      
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Anna Kłosowska  tel. 768358801, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

3.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4.      
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a.                 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

 

b.                 
realizacji umowy;

 

c.                  
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody.

 

5.                 
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

a.                 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

b.                 
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 

6.                 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z
przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy.

 

7.                 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

a.                 
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii
tych danych;

 

b.                 
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

c.                  
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym),

 

d.                 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

e.                 
prawo do przenoszenia danych;

 

f.                  
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8.                 
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

9.                 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

 

10.              
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w
zakresie o którym mowa w pkt.4b.

 

11.              
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

12.              
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane.

 

 

 

TEREN OBJĘTY

MONITORINGIEM WIZYJNYM

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chocianowie, ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.767358801, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.

 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni.

 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  (w szczególności organom ścigania) oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz Administratora.

 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 8. Posiada Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

 

Odsłon artykułów:
552962
Copyright